Zakres usług

Kancelaria oferuje szeroką pomoc prawną i doradztwo zarówno osobom indywidualnym, jak i podmiotom gospodarczym na trenie Koszalina i Szczecina oraz okolic tychże miast. Możliwe jest również świadczenie pomocy prawnej za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, w tym udzielanie porad za pośrednictwem Internetu.

PRAWO CYWILNE

Kancelaria reprezentuje interesy Klientów na wszystkich etapach postępowania sądowego, a także na etapie postępowania egzekucyjnego.

Ponadto prowadzi negocjacje biznesowe i ugodowe, sporządza projekty umów, ugód oraz pism procesowych.

Kancelaria świadczy w szczególności usługi z zakresu:

– prawa zobowiązań, w tym: o zapłatę z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy, o odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu czynu niedozwolonego, roszczeń z umów przedwstępnych, roszczeń przysługującym konsumentom,

– prawa rzeczowego, w tym:  sprawy o zasiedzenie, o zniesienie współwłasności i roszczenia z tym związane,  sprawy o eksmisję,  sprawy dotyczące służebności oraz bezumownego korzystania z nieruchomości,  sprawy dotyczące ksiąg wieczystych

– prawa spadkowego, w tym:  sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku, o zapłatę zachowku,

– prawa własności intelektualnej, w tym: w szczególności poprzez przygotowywanie umów licencji oraz przeniesienia własności autorskich praw majątkowych.

PRAWO KARNE

Kancelaria reprezentuje swoich Klientów na wszystkich etapach postępowania karnego: w postępowaniu przygotowawczym, w postępowaniu sądowym, jaki w postępowaniu wykonawczym (m.in. warunkowe przedterminowe zwolnienie, odroczenie wykonania kary). Ponadto adwokat Marta Burdzińska występuje jako pełnomocnik pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych lub prywatnych.

Pomoc prawna dotyczy spraw nie tylko z zakresu prawa karnego, ale również spraw z zakresu prawa karno-skarbowego oraz wykroczeń.

PRAWO RODZINNE

Kancelaria prowadzi między innymi sprawy o rozwód i separację oraz związane z nimi sprawy dotyczące podziału majątku, o alimenty, o ustalenie kontaktów z dzieckiem oraz ustalenie miejsca pobytu dziecka, ustalenie pochodzenia dziecka.

PRAWO ADMINISTRACYJNE

Kancelaria świadczy wszechstronną pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa administracyjnego, w tym sprawach z zakresu prawa budowlanego, prawa łowieckiego oraz opłat adiacenckich. Pomoc ta polega w szczególności na sporządzaniu odwołań od decyzji administracyjnych oraz reprezentację w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

PRAWO PRACY

Zakresem działań kancelarii objęte jest między innymi dochodzenie wynagrodzeń za pracę, sprawy o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, o przywrócenie do pracy, związane z ustaleniem wypadku przy pracy, o odszkodowania wynikające ze stosunku pracy.

PRAWO GOSPODARCZE

Działania kancelarii w tej dziedzinie obejmują rejestrację podmiotów gospodarczych, stałą obsługę prawną bieżącej działalności przedsiębiorcy, prowadzenie spraw dotyczących dochodzenia należności, wykonywanie obowiązków w ramach postępowania przedsądowego, sądowego i egzekucyjnego oraz opiniowanie i sporządzanie umów.

Kancelaria pomaga również sporządzić wnioski o ogłoszenie upadłości zarówno podmiotów gospodarczych, jak i osób fizycznych.

Show Comments